Kontakt

OŚRODEK ADAPTACYJNY DLA REPATRIANTÓW
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
DOM POLONII W PUŁTUSKU
ul. Szkolna 11, 06-100 Pułtusk
osrodek@repatriancipultusk.pl

Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego na stronie www.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Dom Polonii w Pułtusku,
06-100 Pułtusk, ul. Szkolna 11,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@zamekpultusk.pl.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.